Kite Runner
By:
Date taken:
Saturday, 29 March, 2014
Location:

Search form

Recent Stories

By: Piyasak Ausap
Updated: 2014/05/15
By: Arida Tanjong-Ali
Updated: 2013/08/16
By: kroowinai
Updated: 2013/08/12
By: Piyasak Ausap
Updated: 2013/07/28
By: Piyasak Ausap
Updated: 2013/03/18
By: meenphotographer
Updated: 2013/03/15
By: RUSTICMAN
Updated: 2013/03/12
By: Mahamayakee Waesoo
Updated: 2013/03/11
By: Piyasak Ausap
Updated: 2013/03/10

2 years 2 months

เสียงสันติภาพในภาพถ่าย "30 วัน ชีวิตในรอมฎอน"

2 years 7 months

หากดูจากภาพถ่ายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ภาพบันทึกเหตุการณ์จริง แต่เป็นการจัดขึ้นใหม่ "อำพรรณี สะเตาะ" ไม่ได้ต้องการบอกเล่า 'ความเป็นจริง' ของเหตุการณ์ เพราะมันถูกทำให้ไขว้เขว บิดเบือน และเปาะบาง เธอจึงบอกเล่า 'ความจริง' ของเหตุการณ์จากฝั่งของเธอในฐานะคนในพื้นที่ สะท้อนความรู้สึกของผู้ถูกกระทำ ... ในนิทรรศการ "ภาพถ่ายไม่เคยโกหก (มาก)" จัดแสดง ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-29 มีนาคม 2557